Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję się, że:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Spectral Games S.A. z siedzibą ul. Wyzwolenia 22, 40-756 Katowice.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Administratorem można się kontaktować za pomocą poczty tradycyjnej lub przez e-mail spectral@spectralgames.com
 3. Dane będą przetwarzane w celu:
  a) niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO;
  b) niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO;
  c) ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO;
  d) oferowania Państwu produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego.
  e) współpracy z Państwem w celu świadczenia usług przez Państwa
 4. Ma Pan/i prawo do:
  a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.